Như bạn có thể đã biết, thiết kế xanh đại diện cho một triết lý thiết kế và các nguyên tắc khuyến khích việc sử dụng yếu tố của tự nhiên như thực vật, nước…