Bằng định nghĩa đơn giản nhất, Sống Xanh (Living Green) là xu hướng sống với những quyết định và hành động nhằm giảm thiểu tác hại tiêu cực và thúc đẩy phát triển môi trường…