“There are only two industries that call their customers “users”: illegal drugs and software.” “Chỉ có hai ngành công nghiệp gọi khách hàng của chúng là người dùng: thuốc phiện và phần mềm.” /the social…