Nếu bạn đã từng tham gia một lớp học làm gốm, vào khoảnh khắc bạn chạm tay và chất liệu này và dành thời gian với nó để đồng điệu tạo nên một tác phẩm,…