Tôi còn nhớ mình đã ngạc nhiên vô cùng khi Li Lam – một nhà thiết kế với thương hiệu đặc trưng đầy chất riêng của bà – đã tổ chức một buổi Ôm cây…